meer artikels

Nieuwe markten aanboren voor fruittelers

do 16 nov. 2017 / landbouw
Web11

De EU heeft sinds de Russische boycot van fruit en groenten een half miljard euro geïnvesteerd in steun aan de getroffen telers. Europees Commissaris voor landbouw Phil Hogan heeft in het Europees Parlement de bijkomende steunmaatregelen toegelicht die de voorbije 3 jaar genomen zijn voor de Europese fruit- en groenteboeren, die nog steeds geconfronteerd worden met problemen ten gevolge van de Russische importban. Het gaat concreet om het aanboren van nieuwe markten en het ondersteunen van innovatie en diversificatie. Er is vanaf dit jaar ook een beter gemoduleerde interventieprijs doorgevoerd om de ondernemers in de fruitteelt optimaal te kunnen compenseren én de verkoop van EU-fruit te stimuleren.

De Europese steunmaatregelen blijven ook de komende jaren van toepassing. Hogan benadrukt dat hij vooral mikt op nieuwe markten in Azië (China, Vietnam) en de VS en Canada. De EU-export van landbouwproducten is gestegen en zit nu op 137 miljard euro (september 2016 – augustus 2017), aanzienlijk boven het niveau van 2014 (bij start Ruslandban).Ook de exportpromotiesteun is gevoelig opgedreven; de lidstaten kunnen tot 70% Europese middelen inzetten om afzetbevordering in andere markten uit te bouwen.

Die ondersteuningsmaatregelen blijven van kracht tot er een diplomatieke oplossing met Rusland uit de bus rolt, de landbouwers blijven onze steun nodig hebben. Europees Commissaris Phil Hogan is recent op werkbezoek geweest bij het Proefcentrum voor innovatie in de fruitsector in Velm, een van de speerpunten van zijn beleid. We hebben Hogan ook uitgebreid gesproken met een afvaardiging van de Boerenbond en fruit- en siertelers. De bijkomende hulpmaatregelen voor de Vlaamse landbouwers die de EU-Commissaris toen heeft aangekondigd, werpen vruchten af. Het gaat concreet om het aanboren van nieuwe markten en het optrekken van het promotiebudget

Phil Hogan heeft inderdaad werk gemaakt van het aanboren van nieuwe afzetmarkten in Mexico, India, Japan, Canada, … De Commissie is zelf actief in de promotie van Europees fruit en ook de lidstaten kunnen op Europese middelen rekenen om hun producten te promoten in nieuwe markten. De toezegging om over de komende drie jaar het Europese exportpromotiebudget te verdriedubbelen, van €61 miljoen tot €200 miljoen per jaar, past perfect in deze strategie en werpt vruchten af: de Europese fruitexport is aanzienlijk hoger dan drie jaar geleden. We steunen die aanpak volop, en vragen tegelijk dat Europa een tand bijsteekt. We vragen met name het volgende:

dat de Europese Commissie onze ondernemers ook steunt om de consument in de nieuw aangeboorde markten warm te maken voor ons fruit, alleen nieuwe markten openen is niet genoeg;

  1. dringend werk te maken van het tegengaan van oneerlijke handelspraktijken om de positie van de Vlaamse fruittelers te verstevigen.;
  2. – ook de lidstaten hebben een rol te spelen in het verstevigen van hun positie in de handel, door de organisaties die producenten samenbrengen te versterken en een beter functionerende ketenwerking te garanderen;
  3. – om, in samenwerking met de Belgische overheden, alle mogelijkheden onderzoeken om de risico’s verbonden aan het aanboren van nieuwe afzetmarkten tot een minimum te herleiden. Exportverzekeringen kunnen de telers daarbij meer zekerheid bieden;
  4. – en we moeten meer dan ooit inzetten op de ondersteuning van investeringen voor moderne en duurzame fruitvariëteiten.

Begin deze november bezocht Commissaris Hogan het Limburgs onderzoekscentrum PC Fruit om de innovatie en het onderzoek in de fruit- en sierteeltsector verder te ondersteunen. Dat is cruciaal met het oog op de komende onderhandelingen over het nieuwe meerjarenbudget van de EU. De Europese christendemocraten willen dat de begroting voor landbouw niet wordt ingekrompen, maar dat in tegendeel extra middelen worden uitgetrokken om te investeren in duurzame en innovatieve teelttechnieken. De Commissaris heeft zich daartoe bereid verklaard. We hopen dat de andere politieke partijen deze strategie zullen ondersteunen.

Deel dit artikel:
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
Artikel afdrukken:
  • Afdrukken